ระเบียบระเบียบคณะกรรมการควบคุมสถาบัน (1 ฉบับ)
เรื่อง ว่าด้วยการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากสถาบันสมทบในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. ๒๕๖๐ [ประกาศใช้ เมื่อ23 มิถุนายน 2560]
ระเบียบสภาประจำสถาบันราชภัฏยะลา (3 ฉบับ)
เรื่อง การจัดกิจกรรมหารายได้และการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของสถาบันราชภัฏยะลา พ.ศ. ๒๕๔๕ [ประกาศใช้ เมื่อ08 สิงหาคม 2545]
เรื่อง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกีฬา พ.ศ. ๒๕๔๔ [ยกเลิก เมื่อ28 ธันวาคม 2544]
เรื่อง ว่าด้วยการรับจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาเพื่อปวงชน [ยกเลิก เมื่อ27 สิงหาคม 2542]
ระเบียบสภาการฝึกหัดครู (1 ฉบับ)
เรื่อง ว่าด้วยการจ่ายเงินในการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในวิทยาลัยครูหรือการสอบวัดความรู้พื้นฐานสำหรับนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ พ.ศ. ๒๕๓๗ [ประกาศใช้ เมื่อ01 เมษายน 3080]