ระเบียบระเบียบคณะกรรมการควบคุมสถาบัน (1 ฉบับ)
ระเบียบสภาประจำสถาบันราชภัฏยะลา (3 ฉบับ)
ระเบียบสภาการฝึกหัดครู (1 ฉบับ)
เรื่อง ว่าด้วยการจ่ายเงินในการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในวิทยาลัยครูหรือการสอบวัดความรู้พื้นฐานสำหรับนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ พ.ศ. ๒๕๓๗ [ประกาศใช้ เมื่อ01 เมษายน 3080]