ระเบียบระเบียบคณะกรรมการควบคุมสถาบัน (1 ฉบับ)
ระเบียบสภาประจำสถาบันราชภัฏยะลา (3 ฉบับ)
ระเบียบสภาการฝึกหัดครู (1 ฉบับ)