กฎหมาย


ข้อบังคับสภาประจำสถาบันราชภัฏยะลา (1 ฉบับ)
ว่าด้วยการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน พ.ศ. ๒๕๔๒ [ประกาศใช้ เมื่อ27 สิงหาคม 2542]
ระเบียบสภาการฝึกหัดครู (1 ฉบับ)