ระเบียบระเบียบคณะกรรมการควบคุมสถาบัน (1 ฉบับ)
เรื่อง ว่าด้วยการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากสถาบันสมทบในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. ๒๕๖๐ [ประกาศใช้ เมื่อ23 มิถุนายน 2560]
ระเบียบสภาประจำสถาบันราชภัฏยะลา (3 ฉบับ)
ระเบียบสภาการฝึกหัดครู (1 ฉบับ)