พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (1 ฉบับ)
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕ [ประกาศใช้ เมื่อ06 ตุลาคม 2545]