กฎหมาย


ข้อบังคับสภาประจำสถาบันราชภัฏยะลา (1 ฉบับ)
ระเบียบสภาการฝึกหัดครู (1 ฉบับ)