กฎหมาย


กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๘ (1 ฉบับ)
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 (1 ฉบับ)
ระเบียบสภาประจำสถาบันราชภัฏยะลา (3 ฉบับ)
เรื่อง การจัดกิจกรรมหารายได้และการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของสถาบันราชภัฏยะลา พ.ศ. ๒๕๔๕ [ประกาศใช้ เมื่อ08 สิงหาคม 2545]
เรื่อง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกีฬา พ.ศ. ๒๕๔๔ [ประกาศใช้ เมื่อ28 ธันวาคม 2544]
เรื่อง ว่าด้วยการรับจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาเพื่อปวงชน [ประกาศใช้ เมื่อ27 สิงหาคม 2542]
ข้อบังคับสภาประจำสถาบันราชภัฏยะลา (1 ฉบับ)
ระเบียบสภาการฝึกหัดครู (1 ฉบับ)
เรื่อง ว่าด้วยการจ่ายเงินในการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในวิทยาลัยครูหรือการสอบวัดความรู้พื้นฐานสำหรับนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ พ.ศ. ๒๕๓๗ [ประกาศใช้ เมื่อ01 เมษายน 3080]