กฎหมาย


ประกาศกระทรวงการศึกษาธิการ (2 ฉบับ)
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๑ (1 ฉบับ)
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๑ [ประกาศใช้ เมื่อ08 กุมภาพันธ์ 2551]
กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๘ (1 ฉบับ)
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 (1 ฉบับ)
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ [ประกาศใช้ เมื่อ15 มิถุนายน 2547]
ระเบียบสภาประจำสถาบันราชภัฏยะลา (3 ฉบับ)
เรื่อง การจัดกิจกรรมหารายได้และการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของสถาบันราชภัฏยะลา พ.ศ. ๒๕๔๕ [ประกาศใช้ เมื่อ08 สิงหาคม 2545]
เรื่อง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกีฬา พ.ศ. ๒๕๔๔ [ประกาศใช้ เมื่อ28 ธันวาคม 2544]
เรื่อง ว่าด้วยการรับจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาเพื่อปวงชน [ประกาศใช้ เมื่อ27 สิงหาคม 2542]